Disclaimer

Alle informatie van vakantiewoningen is opgegeven door (particuliere) verhuurders zelf. Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van de website OpVakantiehuis.nl de uiterste zorg is nagestreefd om de informatie zo goed mogelijk weer te geven, sluiten de uitgever, redactie en medewerkers van OpVakantiehuis.nl, alsmede de met de website samenwerkende kantoren iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolkomenheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

OpVakantiehuis.nl wil een platform creëren waar huurders en verhuurders elkaar kunnen vinden. Verhuurders kunnen een betaalde premium account bij OpVakantiehuis.nl afnemen om een vakantiewoning voor verhuur aan te bieden. OpVakantiehuis.nl voorziet niet in directe bemiddeling tussen huurders en verhuurders en ontvangt geen (additionele) bemiddelings/verhuur fee.

Boekingen komen altijd tot stand tussen huurder en verhuurder. Na een boeking neemt de verhuurder het initiatief om tot een daadwerkelijke huurovereenkomst te komen. De verhuurder behoudt hierbij het recht om boekings- of informatieverzoeken te negeren. Voor eventuele klachten dient direct contact te worden opgenomen met de verhuurder. Advies is om gebreken te melden direct na aankomst bij de vakantiewoning. OpVakantiehuis adviseert om altijd een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

OpVakantiehuis.nl werkt met een Privacy Statement ter bescherming van persoonsgegevens.

Copyright 2015©, OpVakantiehuis.nl

Auteursrecht voorbehouden. Niets uit deze website mag zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OpVakantiehuis.nl worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie/reprografie, scanning, computersoftware, film- of videokopie en/of op welke andere wijze dan ook.